Atar2b לשירותכם באירוח אתרים איכותי, במחירים נוחים במיוחד!

Atar2b מארחת אתרים המקושרים לצמתי האינטרנט בפס רחב, מה שיבטיח לכם גלישה זמינה, מאובטחת
ומהירה מכל מקום.

Atar2b מארחת אתרים על שרתים חזקים ואמינים (hp) בחוות שרתים בארץ (012).

Atar2b מארחת אתרים על שרתים בעלי נפח תעבורה ללא הגבלה.

Atar2b מארחת אתרים על שרתים מאובטחים באופן מירבי בתוספת גיבוי יומי.